Home » Blog » Trnavské referendum o parkovaní

Trnavské referendum o parkovaní

Prečo odmietame parkovaciu politiku Lepšej Trnavy?

1. Nedostatočný počet parkovacích miest

Neboli dobudované chýbajúce parkovacie miesta na sídliskách ani nevyhnutné záchytné parkoviská, ako požaduje Koncepcia rozvoja statickej dopravy a Plán udržateľnej mobility mesta Trnava, schválené mestským zastupiteľstvom. Podľa nich len v rámci odporúčaného cieľa zabezpečiť jedno stojisko na jeden byt by bol deficit parkovacích miest úrovni 2535. Navyše vyznačením parkovacích miest sa výrazne zníži počet doteraz využívaných plôch na sídliskách a komunikáciách, a zakazuje sa aj parkovanie pred vlastnou garážou.

2. Nekomunikácia

Aktuálna parkovacia politika vznikla bez potrebnej komunikácie s odborníkmi, ktorí tvorili Plán udržateľnej mobility, s opozičnými poslancami a najmä s obyvateľmi jednotlivých mestských časti. Neochota Lepšej Trnavy transparentne komunikovať s obyvateľmi mesta sa podpísala pod obrovské množstvo pripomienok k návrhu VZN, vznik viacerých petičných iniciatív a vyústila do historicky prvého miestneho referenda o parkovacej politike.

3. Neprehľadnosť a obrovský počet zón

Ak v Budapešti postačujú na reguláciu parkovania 4 zóny, prečo ich druhé najmenšie krajské mesto na Slovensku potrebuje 35? Neprehľadnosť systému je viac dôvod na šikanovanie, než poskytnutie efektívnej služby obyvateľom.

4. Diskriminácia cezpoľných a ľudí s nižšou digitálnou gramotnosťou

Zavedením novej parkovacej politiky už v meste nebude jediné bezplatné miesto pre nerezidentov, okrem obchodných centier, ktoré avizujú blízku reguláciu parkovania na svojich pozemkoch. Trnava tým rezignovala na funkciu krajského mesta, podľa ktorej by tu ľudia zo širšieho regiónu mali možnosť dôstojne využívať služby „svojho“ mesta. Bráni im v tom aj nedostatok záchytných parkovísk a riedky grafikon MHD. Aj mnohí starší a sociálne slabší obyvatelia sa cítia diskriminovaní tým, že na využívanie ponúkaných „parkovacích benefitov“ je nutné byť vlastníkom smartfónu s pripojením na internet.

5. Daň za auto

Niet dôvodu, aby zóny R a H boli spoplatnené 24/7. Prísne podmienky a neprehľadnosť parkovacieho systému má motivovať ľudí k zakúpeniu tzv. celomestskej karty, ktorá bude skrytou daňou za auto. Parkovacia politika má slúžiť obyvateľom, a nie plniť mestskú kasu!

6. Obmedzenie návštev

Nová parkovacia politika mesta je bariéra pre návštevy. Naviac využívaním rezidenčných „benefitov“ v podobe návštevných hodín dávame mestu k dispozícii osobné údaje o tom, kto a kedy nás navštívil.

7. Zhoršenie podmienok podnikania v meste

Tiež vnímate postupné utlmenie prevádzok v centre mesta? Prečo mesto zareagovalo akýmsi zvláštnym pocovidovým balíčkom, ktorým bez akejkoľvek diskusie zvýšilo parkovné v zóne A, a tiež zvýšilo počet spoplatnených hodín, vrátane víkendov. Mnohé prevádzky nielen v centre mesta považujú novú parkovaciu politiku za likvidačnú.

Čo nás čaká v prípade realizácie parkovacej politiky mesta.

Pred januárovým referendom je vhodné pripomenúť si sumár nedostatkov regulácie statickej dopravy po jej plánovanom zavedení na území celého mesta:

1/ V celej Trnave bude možné zaparkovať len na vyznačenom mieste. Parkovanie inde bude pokutované. Vyznačením oficiálnych parkovacích miest sa výrazne zníži počet doteraz používaných parkovacích plôch. To bude mať negatívny vplyv na dostupnosť parkovania vo väčšine zón.

TRNAVSKÉ REFERENDUM O PARKOVANí

2/ Parkovacia karta zóny umožňuje zaparkovať v mieste bydliska, ale negarantuje parkovacie miesto. To znamená, že najmä vo večerných a nočných hodinách nemusíte nájsť voľné miesto v zóne, v ktorej platí vaša rezidentská karta a budete nútení zaparkovať v inej zóne, ale už za poplatok. Ešte bude možné parkovať na parkoviskách typu B, tie však nemusia byť v tesnej blízkosti vášho bydliska a tiež môžu byť obsadené. 
Parkovanie nie je zadarmo. Zaplatí každý. Minimálne základný ročný poplatok za parkovanie v zóne svojho bydliska. Za prvé auto 1 €, za druhé 99 € a za každé ďalšie
300 €.

TRNAVSKÉ REFERENDUM O PARKOVANí
3/ Každý byt, ak má jeho užívateľ auto, má k dispozícii len 100 parkovacích hodín (4 dni a 4 hodiny) na rok pre návštevy. Byt bez auta má na tento účel 150 parkovacích hodín (6 dní a 6 hodín) ročne. Počet hodín návštevy sa nahlasuje cez mestskú aplikáciu, čo je problém u starších a technicky menej zdatných ľudí. Keď sa limit minie, treba platiť za parkovanie plnú sumu.

TRNAVSKÉ REFERENDUM O PARKOVANí

4/ V Trnave je stále nedostatok parkovacích miest. Aj podľa Plánu územnej mobility chýba 1380 záchytných parkovacích miest. Čo to znamená v praxi? Aj keď máte kúpenú rezidentskú kartu, nemáte istotu, že zaparkujete v zóne, za ktorú ste zaplatili.

5/ Rezidentská karta platí len v okolí Vášho bydliska. Ak chcete parkovať mimo svojej rezidentskej zóny, budete musieť platiť. Napr. pri ceste do práce autom, ak zamestnávateľ nemá svoje parkovisko, budete musieť platiť parkovné, alebo si zakúpiť ročnú kartu za 400 €, ak ste Trnavčan, či za 800 €, ak nemáte trvalé bydlisko v Trnave. Pôjdete na návštevu rodiny alebo priateľov? Ak vám nedajú hodiny zo svojho ročného limitu, alebo už limit minuli, budete platiť. Chcete si ísť kúpiť niečo do centra, alebo mimo obchodných centier do obchodu, ktorý nemá parkovisko? Budete platiť. Chcete ísť autom do reštaurácie, ktorá nemá parkovisko? Návšteva sa predraží, lebo musíte platiť. Chcete ísť autom do divadla, či do kostola? Budete platiť. Všade okrem obchodných centier budete platiť.

Záver

Celá parkovacia politika je realizovaná nesystémovo a v konečnom dôsledku obyvateľom Trnavy ešte viac skomplikuje a predraží život.

Základom každej parkovacej politiky má byť zabezpečenie dostatočného množstva parkovacích miest, minimálne podľa súčasnej STN 73 6110, ktorá developerom určuje, že pre 2-izbový byt musia vybudovať 1,5 miesta a pre 3-a viacizbový byt 2 parkovacie miesta. Mesto sa však bráni budovaniu nových parkovacích miest. Prakticky len renovuje pôvodné stojiská. Postupuje opačným smerom. Najskôr chce vyznačiť a spoplatniť celé mesto a „potom dobudovať parkoviská“. Kde však budú dovtedy stáť autá, ktorým sa neušlo miesto? To momentálne parkovacia politika nerieši.

TRNAVSKÉ REFERENDUM O PARKOVANí

Vybudovanie záchytných parkovísk nepomáha len návštevníkom, ale aj obyvateľom mesta. Návštevníci aj zamestnanci z okolia nebudú blokovať parkovacie miesta Trnavčanom. Reálne sa môže stať, že po spoplatnení celej Trnavy si ľudia, ktorí v Trnave pracujú, alebo z Trnavy cestujú ďalej do práce, nakúpia drahé ročné parkovacie karty. V takom prípade bude ešte väčší problém zaparkovať. Všetci budú škodovať, zato príjmy z parkovného výrazne vylepšia rozpočet mesta. Čas na zaparkovanie, krátku návštevu, resp. vybavenie mimo svojej rezidentskej zóny by mal byť primeraný dĺžke zodpovedajúcej reálnym potrebám Trnavčanov. V iných mestách je niekoľkonásobne dlhší ako 30 minút.

Celý systém je nevyhnutné doladiť. Nemôže to však robiť člen cyklokoalície bez potrebného vzdelania praktických skúseností a znalostí, osoba, ktorá nepozná Trnavu ani reálne potreby jej obyvateľov, a uprednostňuje cyklistov. To nemá nič spoločné s prirodzeným rozvojom mesta.

Preto treba ísť na referendum a označením odpovedí ÁNO odmietnuť súčasnú parkovaciu politiku, ktorú radnica aplikuje bez ohľadu na pripomienky verejnosti a zabezpečenie potrebných parkovacích kapacít.

Trnavské referendum o parkovaní podporujú poslanci opozičných klubov mestského zastupiteľstva v Trnave

TRNAVSKÉ REFERENDUM O PARKOVANí

REFERENDOVÉ OTÁZKY

1

Súhlasíte so zrušením parkovacej politiky mesta Trnava upravenej všeobecne záväzným nariadením mesta Trnava č. 609 zo dňa 27.6.2023 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na území mesta Trnava v znení zmien a doplnkov? ÁNO – NIE

Odpoveďou  ÁNO dáme vedeniu mesta a mestskému zastupiteľstvu jasne na vedomie, že si neprajeme parkovaciu politiku tak, ako ju v Trnave násilným spôsobom zavádzajú.

2

Súhlasíte, aby podmienkou parkovacej politiky mesta Trnava bolo vybudovanie bezplatných záchytných parkovísk s minimálnym celkovým počtom 1380 parkovacích miest? ÁNO – NIE

Odpoveďou  ÁNO budeme od vedenia mesta požadovať postupné a priebežné budovanie záchytných parkovísk v zmysle spracovaného Plánu územnej mobility ako podmienku novej parkovacej politiky, tak, aby sa odľahčilo centrum od náporu osobných áut.

3

Súhlasíte, aby podmienkou parkovacej politiky mesta Trnava bolo vybudovanie pravidelnej kyvadlovej mestskej autobusovej dopravy, zabezpečujúcej dopravu zo záchytných parkovísk do centra mesta Trnava? ÁNO – NIE

Odpoveďou  ÁNO budeme od vedenia mesta požadovať postupné zavedenie pravidelnej kyvadlovej dopravy všade tam, kde budú budované záchytné parkoviská, ako podmienku novej parkovacej politiky, a kde je jej použitie lepšou alternatívou ako použitie osobných vozidiel pri jazde do centra mesta.

4

Súhlasíte, aby podmienkou parkovacej politiky mesta Trnava bolo regulované parkovanie len v zóne, kde počet parkovacích miest spĺňa množstvo miest určených v Pláne udržateľnej mobility? ÁNO – NIE

Odpoveďou  ÁNO budeme od vedenia mesta požadovať, aby sa regulované parkovanie postupne zavádzalo iba v tých častiach Trnavy, kde je v zmysle požiadaviek Plánu územnej mobility postupne dobudovaný dostatok parkovacích miest pre obyvateľov Trnavy.

5

Súhlasíte, aby podmienkou parkovacej politiky mesta Trnava bola skutočnosť, aby každý rezident zóny mohol v každej rezidenčnej zóne parkovať za rovnakých podmienok? ÁNO – NIE

Odpoveďou ÁNO budeme od vedenia mesta požadovať, aby Trnavčania mohli všade, v každej vytvorenej rezidenčnej zóne (okrem centrálnej mestskej zóny, ktorá nie je rezidentčná) parkovať ako vo vlastnej rezidenčnej zóne.