Home » INFORMÁCIA O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

INFORMÁCIA O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Zaškrtnutím súhlasu udeľujem dobrovoľne a slobodne (je mi zrejmé, že udelenie súhlasu môžem odmietnuť alebo ho odvolať bez nepriaznivých následkov) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov za účelom informovania o novinkách týkajúcich sa projektu (newsletter). Prevádzkovateľom spracúvaných osobných údajov je spoločnosť CODES BRAND HOUSE, s.r.o., so sídlom Medená 23, 811 02 Bratislava, IČO: 35735538, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri, oddiel Sro, vložka číslo 16260/B (ďalej len „CODES BRAND HOUSE“). Zároveň potvrdzujem, že sú pre mňa podmienky, za ktorých súhlas udeľujem, prezentované dostatočne konkrétnym a informovaným spôsobom (je mi zrejmé komu a v akom rozsahu ho udeľujem). Beriem na vedomie:

  • že v súvislosti s udeleným súhlasom budú spracúvané moje údaje v rozsahu e-mail, správa, IP adresa a akékoľvek ďalšie údaje, ktoré vyplynú z následnej komunikácie s prevádzkovateľom v súvislosti s mnou prejaveným záujmom,
  • že právnym základom spracúvaných osobných údajov je tento môj súhlas dotknutej osoby, teda ak ho prevádzkovateľovi neudelím, nebudú mi môcť byť zasielané novinky o združení (newsletter),
  • že moje údaje budú spracúvané až do odvolania môjho súhlasu
  • že nedôjde k cezhraničnému prenosu mojich osobných údajov a pri spracúvaní mojich osobných údajov nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu ani profilovaniu,
  • že udelený súhlas môžem kedykoľvek odvolať pomocou poskytnutého linku v maile, ktorý príde po potvrdení záujmu o odoberanie noviniek
  • že udelenie súhlasu nie je zákonnou ani zmluvnou požiadavkou, ani požiadavkou na uzatvorenie zmluvy so spoločnosťou CODES BRAND HOUSE s.r.o.
  • že mám ako dotknutá osoba nasledovné práva: právo požadovať od spoločnosti CODES BRAND HOUSE s.r.o. prístup k mojim osobným údajom na mailovej adrese info@codes.sk, právo na opravu nesprávnych alebo nepravdivých osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov (tzv. právo „na zabudnutie“), právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov (na základe ktorého CODES BRAND HOUSE s.r.o. označí uchovávané osobné údaje s cieľom obmedziť ich spracúvanie v budúcnosti), právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, právo na prenosnosť osobných údajov, právo podať sťažnosť dozornému orgánu ohľadom spracúvania osobných údajov (Úrad na ochranu osobných údajov, https://dataprotection.gov.sk), resp. podať návrh na začatie konania ohľadom mojich práv na ochranu osobných údajov, a to napr. v prípade porušenia mojich práv ako dotknutej osoby zo strany CODES BRAND HOUSE, s.r.o..