Home » Blog » Našou prioritou je efektívny systém dopravy

Našou prioritou je efektívny systém dopravy

Veľké rezervy sú aj v práci výborov mestských častí. Na ich pravidelných stretnutiach majú mať obyvatelia možnosť kontaktu s poslancami, poznamenáva v predvolebnom rozhovore nezávislý kandidát na primátora v Trnave Branislav Baroš.

O post primátora v Trnave sa uchádzate so solídnou podporou verejnosti ako nezávislý kandidát a líder občianskeho združenia Trnava pre každého, ktorého cieľom bolo vytvoriť priestor na komunikáciu názorov a skutočných potrieb všetkých Trnavčanov. K čomu ste sa dopracovali?

V prvom rade je to poznatok, že len málo ľudí sa zaujíma o to, čo sa deje v ich blízkom okolí. Začínajú sa aktivizovať až vtedy, keď strácajú životný komfort, ale to už je spravidla neskoro. Žijeme v hektickej dobe; mnohí máme plno rôznorodých povinností, a na ďalšie aktivity nezostáva čas. Ľahko potom uveriť permanentnému masírovaniu mozgov prostredníctvom sociálnych sietí, pretože nádherné obrázky v nás vyvolávajú pocit spokojnosti. Skutočnosť je však neraz iná. Realizovať to, čo je kdesi nakreslené, je organizačne náročný proces na dlhé roky, závisí od množstva podmienok a schopností jeho realizátorov. Myslím si, že v Trnave si žijeme nad pomery, čo je dlhodobo neudržateľné. Máme najvyššie dane na Slovensku, a pritom sa stále nepodarilo vymyslieť efektívny systém mestskej hromadnej dopravy, či dobudovať v spolupráci so štátnymi orgánmi tak potrebnú dopravnú infraštruktúru. Stále viac si myslím, že mesto sa rozvíja v prospech jednej záujmovej skupiny bez ohľadu na ostatné skupiny obyvateľstva. Budovanie cyklotrás ide jednoznačne na úkor ostatných oblastí života mesta.

Stále viac si myslím, že mesto sa rozvíja v prospech jednej záujmovej skupiny bez ohľadu na ostatné skupiny obyvateľstva.

Trnavčania predsa majú možnosť rozhodovať o prioritách v rámci participatívneho rozpočtu.

Účasť obyvateľov v tomto procese je minimálna. V konečnom dôsledku ani netušia, kde v budúcnosti skončia ich zvýšené dane a poplatky. Myslím si, že veľké rezervy sú v práci výborov mestských častí. Na ich pravidelných stretnutiach majú mať obyvatelia možnosť kontaktu s poslancami. Vo voľbách rozhodujeme o tom, kto nás bude zastupovať. Ak sa na nich nezúčastňujeme, ponechávame na iných, kto bude rozhodovať o ďalšom vývoji mesta. Nie je jednoduché nájsť odborne a morálne zdatných ľudí, ktorým volič odovzdá hlas. Majú to byť ľudia, požívajúci dôveru svojho okolia a poznajúci svoj volebný obvod. Mňa osobne veľmi teší, že sme v tom boli celkom úspešní a podarilo sa nám postaviť kandidátku s odborníkmi bez straníckej príslušnosti na oblasť dopravy, životného prostredia, sociálnych vecí, podnikateľského prostredia, či športu. Ak zvolení poslanci nemajú dostatok vedomostí a skúseností, ťažko potom od zastupiteľstva očakávať racionálne rozhodnutia.

Pre oponentov ste terčom kritiky za bilbordy, ktoré ste v Trnave mali už koncom minulého roka.

Pri založení nášho občianskeho združenia Trnava pre každého sme zvažovali, ako dať ľuďom o nás vedieť. Pamätali sme aj na tých, ktorí sú mimo sociálnych sietí, a určite ich nie je málo. Preto sme sa rozhodli komunikovať naše riešenia a upozorňovať na nedostatky v našom meste prostredníctvom bilbordov. Ukazuje sa, že to bola správna cesta, keď z toho poniektorí majú trápenie. Vhodnejšie by však z ich strany bolo, keby konkrétne povedali, ktorý zákon som porušil. V opačnom prípade to nemožno považovať za nič iné ako demagógiu. Každý má možnosť využívať dostupné kapacity na svoje zviditeľnenie podľa vlastného uváženia. Azda politické strany majú bilbordy iba počas kampane pred voľbami? Konám v súlade so zákonom, všetky náklady na kampaň sú na mojom transparentnom účte a zverejnili sme aj účet nášho občianskeho združenia. Viac sa už urobiť nedá.

V lete ste mali intenzívnejší kontakt s ľuďmi pri zbere podpisov na petíciu proti súčasnému dopravnému riešeniu na Špíglsále. Čo ste pri tom zistili?

Súčasné nové dopravné značenie, iniciované úzkou skupinou okolo trnavského primátora, podľa väčšiny obyvateľov znehodnocuje kvalitu bývania a znižuje hodnotu nehnuteľností v tejto lokalite. Domy v tejto pokojnej trnavskej štvrti sú postavené a skolaudované už niekoľko desaťročí. Ich majitelia navrhovali vlastné bývanie s ohľadom na jestvujúcu dopravnú infraštruktúru. Mnohí nemajú vytvorené podmienky na parkovanie, či už pre seba, alebo rodinných príslušníkov. Nové značenie extrémne komplikuje situáciu návštevám, ošetrovateľom, rôznym službám, či opravárom. S verejným priestorom nemôže narábať iba úzka skupina ľudí, zavedené zmeny nereflektujú verejný záujem, záujem obyvateľov Trnavy.

Situácia v doprave je problémová vo všetkých mestách, nielen Trnave. O súčinnosť zo strany štátu pri jej riešení ste sa zaujímali na pôde Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, kde ste sa stretli s ministrom Andrejom Doležalom.

Témou bola výstavba južného obchvatu v Trnave a protihlukovej steny vedľa rýchlostnej cesty R1 pri Modranke. Dozvedel som sa, že realizácia obchvatu nebola doposiaľ schválená, nakoľko Útvar hodnoty za peniaze (ÚHP) Ministerstva financií SR neudelil kladné stanovisko na schválenie tohto projektu z dôvodu jeho nepripravenosti. Akútne je preto potrebné aktualizovať štúdiu realizovateľnosti, po ktorej bude južný obchvat pri Trnave začlenený do aktualizovaného harmonogramu, ktorý bude schválený približne v novembri tohto roka. Podľa získaných informácií by Slovenská správa ciest mala mať na uvedený projekt vyčlenené peniaze. Súčasný primátor mesta za 8 rokov v tomto smere evidentne nevyvinul takmer žiadnu iniciatívu, pre mňa to bude v prípade zvolenia najvyššia priorita.

Je hlúpe ponechať parkovacie 24-hodinové zóny 7 dní v týždni, čo pre obyvateľov a ich návštevy extrémne komplikuje obvyklý spoločenský život.

A čo súčasný stav rezidenčného parkovania?

Obyvatelia boli, bez predchádzajúcej diskusie, vystavení hotovému riešeniu s jediným cieľom – vybrať ďalšie peniaze na realizáciu snov jedného človeka. Nesúhlasíme so súčasným konceptom rezidenčného parkovania. V prvom rade musí mesto vybudovať dostatočný počet parkovacích miest, parkovacích domov, vybudovať záchytné parkoviská s nadväznosťou na modernú, dobre fungujúcu mestskú dopravu. Trnava je natoľko finančne „zaistená“, že si nemôže dovoliť zaťažovať obyvateľov ďalšími zvýšenými poplatkami. Preto je nutné prehodnotiť, kde, v ktorej zóne a v akom čase ponechať platené parkovanie, ako zvýhodniť obyvateľov, a zároveň aj pracujúcich ľudí v našom meste. Je hlúpe ponechať parkovacie 24-hodinové zóny 7 dní v týždni, čo pre obyvateľov a ich návštevy extrémne komplikuje obvyklý spoločenský život. Stačí sa pozrieť na príklad iných miest, kde parkovacia politika funguje „ľudským spôsobom“, napriek tomu, že tieto mestá nemajú také zdroje financií ako Trnava. Zmena rezidenčného parkovania v Trnave je z nášho pohľadu nevyhnutná a po voľbách to bude prvý krok, ktorý bude treba v našom meste riešiť v prospech všetkých Trnavčanov.

Pomerne vážnu diskusiu vyvolal návrh zaviesť MHD do centra.

Je to ukážka dnešného narábania s informáciami. Centrom totiž nie je iba pešia zóna, ale aj paralelné ulice, a tam doprava vylúčená nie je. Prečo by tam nemohol v pravidelnom intervale, napr. raz za štvrťhodinu premávať malý elektrobus, ktorý by k dôležitým bodom priblížil ľudí, čo sa tam momentálne dopravujú inak. Týmto spôsobom dokážeme úplne prirodzene zredukovať počet vozidiel v centre, na rozdiel od iracionálnych zákazov a príkazov. Už som spomínal efektívny systém MHD: jeho zavedenie je našou prioritou. To je pre nás postup šetrný k životnému prostrediu, a nie nezmyslené budovanie cyklotrás, ktoré sú využívané minimálne, zahusťujú premávku, čím sa zvyšuje produkcia exhalátov.

Plynulo prechádzame do oblasti životného prostredia.

Táto oblasť je pre investovanie mestských financií nesmierne dôležitá; zahŕňa nielen starostlivosť o mestskú zeleň, ale predovšetkým zabezpečenie efektívneho riešenia pre spracovanie stále sa zvyšujúceho množstva odpadov. V rámci Slovenska máme v Trnave jeden z najvyšších poplatkov za odpad, hoci pred desiatimi rokmi bolo naše mesto na popredných priečkach v tabuľke najnižších cien. Radnica opäť siahla obyvateľom hlbšie do peňaženiek bez relevantného dôvodu. Jediné riešenie, ktoré súčasné vedenie ponúklo, je opätovné navýšenie kapacity existujúcej skládky na Zavarskej ceste. My ponúkame nové efektívne riešenie, ktoré v budúcnosti poplatky za odpad výrazne zníži. Trnava by mohla byť cieľovou stanicou pre inštaláciu modernej, takmer bezemisnej technológie, ktorú sme interne nazvali Liquidka. Táto technológia dokáže pomocou chemicko-fyzikálneho procesu a elektrolyzérov zužitkovať komunálny odpad a bez emisií z neho vytvoriť metanol, ktorý má veľmi široké využitie, či už v priemysle, alebo aj v osobnej, nákladnej či leteckej doprave.

Veľmi dobre poznáte podnikateľské prostredie, pôsobíte v ňom viac než dve desaťročia. Aj teraz v pozícii predsedu občianskeho združenia a kandidáta na primátora sa stretávate s jeho predstaviteľmi. Ako vnímajú súčasné vzťahy s mestom v porovnaní s predchádzajúcim obdobím?

Súčasný primátor stavia podnikateľské prostredie do pozície konkurenta mestskej samosprávy, nespolupracuje s ním. Naopak, ak niektorý podnikateľ príde s inovatívnym riešením, ktoré by mestu pomohlo, radnica neraz využije všetky dostupné prekážky proti jeho realizácii a následne sama prichádza s obdobným nápadom ako vlastnou ideou na efektívne investovanie mestských peňazí. Tento negatívny vzťah obdobne vnímajú aj vrcholoví manažéri najväčších zamestnávateľov v Trnave. Mesto pre podporu podnikateľov a najväčších zamestnávateľov nerobí nič.

Kontakty mesto neutlmilo iba s podnikateľmi, ale aj s miestnym vedením Policajného zboru SR. Myslíte si, že Trnava je natoľko bezpečná, že si môže dovoliť zrušiť okrsok mestskej polície na Linčianskej?

Za nevyhnutný považujem návrat k poctivej policajnej práci. Do ulíc a centra mesta treba vrátiť pešiu pochôdzkovú činnosť, obnoviť kedysi fungujúcu spoluprácu a plnenie spoločných úloh s Policajným zborom na úrovni obvodného, okresného aj krajského riaditeľstva a najmä obnoviť potrebnú kolegialitu a vzájomný rešpekt oboch zložiek. Podľa finančných možností rozpočtu je nevyhnutné rozširovať na jednotlivé sídliská alebo mestské časti tzv. okrsky, samostatné pracoviská s trvalou prítomnosťou polície pre konkrétnu oblasť, ako to bolo plánova­né ešte počas predchádzajúcich vedení mesta. Je dôležité, aby mestská polícia bola bližšie k ľuďom, a nesústreďovala svoju pozornosť na riešenie dopravy a kontrolu bezhlavého a nekoncepčného spoplatnenia parkovania.

Je dôležité, aby mestská polícia bola bližšie k ľuďom, a nesústreďovala svoju pozornosť na riešenie dopravy a kontrolu bezhlavého a nekoncepčného spoplatnenia parkovania.

Ako hodnotíte ponuku v oblasti kultúry?

Je tu nemálo zaujímavých podujatí. Za veľký problém však považujem uprednostňovanie moderných podujatí a alternatívneho umenia pred tradičnými a klasickými formami. Úplne bol zatlačený napríklad Tradičný trnavský jarmok, ktorý spájal generácie Trnavčanov a fanúšikov nášho mesta. Mesto namiesto toho preferuje „privezené“ street food festivaly. Taktiež umenie z „ulice“ a gýč dostáva prednosť pred „klasikou“ a hodnotným umením, čo je z môjho pohľadu výrazný prejav úpadku spoločnosti.

Ako chcete v rámci mesta v súčasných podmienkach podporovať šport?

Športová infraštruktúra hlavne v halových športoch je katastrofálna. Väčšina klubov má tréningy jednotlivých družstiev porozhadzované po rôznych telocvičniach v meste a v okolitých obciach. Stáva sa, že cez víkend, keď majú tieto družstvá športové zápasy, je mestská športová hala obsadená kvôli podujatiu nešportového charakteru. Halovým športom na Slávii chýba nová moderná tréningová, prípadne zápasová telocvičňa, spĺňajúca požiadavky tejto doby, s moderným regeneračným zariadením. To všetko bude treba v najbližších rokoch napraviť.

O dôveru voličov sa budete uchádzať ako nezávislý kandidát na primátora, členovia združenia Trnava pre každého ako poslaneckí kandidáti však budú mať za menom názov politického subjektu. Prečo ste sa rozhodli pre tento postup?

Už pri kreovaní nášho občianskeho združenia sme hľadali najvhodnejšiu formu, ako ľuďom priblížiť nielen mňa ako budúceho kandidáta na primátora, ale aj našich členov a ich aktivity a skúsenosti. Pri nezávislých apolitických kandidátoch volič na hlasovacom lístku ťažšie rozlíši, kto stojí za víziami konkrétneho kandidáta. Dohodli sme sa preto na spolupráci s politickým subjektom Starostovia a nezávislí kandidáti, ktorý zoskupuje starostov a primátorov po celom Slovensku, a zároveň dáva príležitosť zviditeľniť sa nezávislým kandidátom, ktorí stoja za víziou kandidáta na primátora. Preto všetci členovia občianskeho združenia Trnava pre každého budú mať na hlasovacích lístkoch pri svojom mene názov strany Starostovia a nezávislí kandidáti.

Braňo Baroš