Home » Blog » Radnica si z mestskej polície urobila vyberačov pokút za parkovanie

Radnica si z mestskej polície urobila vyberačov pokút za parkovanie

Pre pocit bezpečia obyvateľov je veľmi dôležité, aby v prípade krízovej situácie dokázali príslušné zložky operatívne zasiahnuť. Z hľadiska prevencie je prínosom, keď ľudia vnímajú, že pomoc je blízko. S týmto zámerom bol svojho času zriadený okrsok mestskej polície na Linčianskej. Tento mesiac tam však ukončí činnosť.

Mestskej polícii z legislatívy vyplývajú úlohy pri zabezpečení verejného poriadku na území mesta, v súčasnosti sa však v Trnave venuje najmä kontrole platieb parkovného. Logicky potom na iné činnosti nezvyšuje čas. Dnes už môžeme iba spomínať na obdobie, keď práve naša mestská polícia bola vzorom pre mnohé mestá na Slovensku a prezentovala sa modernou vybavenosťou a celkovými výsledkami vďaka podpore predchádzajúcich primátorov a vedenia mesta. Riešenia máme pripravené, sú jednoduché, prospešné pre občanov, aj návštevníkov mesta Trnava.

V záujme zefektívnenia činnosti mestskej polície je nevyhnutný návrat k poctivej policajnej práci. Do ulíc a centra mesta treba vrátiť pešiu pochôdzkovú činnosť, obnoviť kedysi fungujúcu spoluprácu a plnenie spoločných úloh s Policajným zborom SR na úrovni obvodného, okresného aj krajského riaditeľstva, a najmä obnoviť potrebnú kolegialitu a vzájomný rešpekt oboch zložiek.

V záujme zefektívnenia
činnosti mestskej polície
je nevyhnutný návrat
k poctivej policajnej práci.
Do ulíc a centra mesta
treba vrátiť pešiu
pochôdzkovú činnosť
.

Zároveň sa treba vrátiť k systému pravidelných bezpečnostných porád u primátora mesta v týždenných intervaloch za účasti vedenia MsP, PZ, a Hasičského a záchranného zboru, kde sa preberala aktuálna bezpečnostná situácia v meste, problémové lokality, vývoj trestnej činnosti a počtu priestupkov v jednotlivých častiach mesta. Tieto porady boli prínosné pre bezpečnosť v meste, reagovali flexibilne na potreby občanov mesta a boli predpokladom ďalšej spolupráce. Ich zrušenie bolo nezodpovedným rozhodnutím nekompetentného človeka, ktorý nezohľadňuje potreby občanov mesta, ale svojou neznalosťou a aroganciou plnohodnotne prispieva k rozvracaniu pracovných aj medziľudských vzťahov.

V záujme zefektívnenia činnosti mestskej polície je nevyhnutný návrat k poctivej policajnej práci. Do ulíc a centra mesta treba vrátiť pešiu pochôdzkovú činnosť, obnoviť kedysi fungujúcu spoluprácu a plnenie spoločných úloh s Policajným zborom SR na úrovni obvodného, okresného aj krajského riaditeľstva, a najmä obnoviť potrebnú kolegialitu a vzájomný rešpekt oboch zložiek.

A najmä vo vzťahu k príslušníkom mestskej polície je nevyhnutné ich zastabilizovať, motivovať, prinavrátiť aj im dôveru vo vedenie mesta a vzájomný rešpekt kolegov. Vybudovanie technicky a odborne zdatného a fundovaného útvaru mestskej polície si občania Trnavy skutočne zaslúžia.

TPK - Igor Keleši

Mgr. Igor Keleši

Značky: