Home » Blog » Trnava sa topí v odpadkoch

Trnava sa topí v odpadkoch

Odpadové hospodárstvo v Trnave je neefektívne.

Každý obyvateľ Trnavy je pôvodcom odpadu, či už zmesového, kompostovateľného, triedeného, stavebného, objemného a podobne. Nastavenie komfortného systému zberu, triedenia a najmä predchádzania vzniku odpadov zo strany mesta je podmienkou ponuky kvalitných služieb jeho obyvateľom aj iným subjektom.

Pri optimalizácii odpadového hospodárstva navrhne Trnava pre každého také riešenia, ktoré mestu prinesú finančné úspory najmä z dlhodobého hľadiska. Z nového Programu odpadového hospodárstva na roky 2021 – 2025, ktorý schválila vláda SR v novembri 2021, vyplýva, že hlavným cieľom odpadového hospodárstva SR do roku 2025 je odklonenie odpadov od skládkovania. Zvýšiť sa má aj miera triedenia odpadu do roku 2025 na 60 % a miera prípravy na opätovné použitie a recykláciu na 55 %.

Pre naplnenie hlavného cieľa je podľa Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR nutné realizovať viacero opatrení. Musí ísť o kombináciu zvýšenia poplatkov za ukladanie odpadov na skládky odpadov a súčasne vytvorenie podmienok pre alternatívne spôsoby k zneškodňovaniu odpadov skládkovaním.

Trnavčania majú v rámci Slovenska jeden z najvyšších poplatkov za odpad.

Trnavčania majú v rámci Slovenska jeden z najvyšších poplatkov za odpad, hoci pred desiatimi rokmi bolo naše mesto na popredných priečkach v tabuľke najnižších cien. To, že spoločnosť FCC Trnava nezvyšovala mestu Trnava poplatky za skládkovanie na skládke komunálneho odpadu už niekoľko rokov, veľa ľudí pravdepodobne nevie. A práve na to chceme upozorniť, že mesto siahlo svojim obyvateľom opäť hlbšie do peňaženiek bez relevantného dôvodu. Zároveň však linka na spracovanie komunálneho odpadu, ktorá sa nachádza v areáli FCC Trnava, s. r. o. je už niekoľko rokov odstavená z dôvodu neochoty vedenia mesta investovať finančné prostriedky do opravy tohto zariadenia a následnej prevádzky.
Trnava pre každého, neefektívne odpadové hospodárstvo, vysoké poplatky
Zachrániť odpady pred skládkovaním a spaľovaním je možné len v predchádzaní vzniku odpadov, opätovnom používaní a recyklácii, kde je ešte veľký nevyužitý potenciál. V súčasnosti sa na odpadových stojiskách aj pri nových polopodzemných kontajneroch nachádza rôzny nadrozmerný odpad – stavebný, elektro, nábytok, nadrozmerné kartóny, odpad zo zelene, stromov, pneumatiky, atď…). Takýto odpad patrí do zberných dvorov. Trnava pre každého chce zberné dvory modernizovať a upraviť ich reálny počet tak, aby bol dostatočný pre naše mesto. Len tak znížme tvorbu ukladania odpadov po celom meste a minimalizujeme aj vznik čiernych skládok. Takýto postup podporuje aj Ministerstvo životného prostredia, ktoré tieto aktivity pre samosprávy môže dotovať prostredníctvom Operačného programu Kvalita životného prostredia (OP KŽP), zameraného na triedenie komunálneho odpadu.

Súčasné vedenie mesta ide presne opačnou cestou. Znižuje počet zberných dvorov. Počas dvoch rokov boli zrušené dva zberné dvory – na uliciach Jána Bottu a Sasinkovej – a hovorí sa o rušení ďalšieho. Takto Trnava nikdy nebude čistejšia; pri zachovaní súčasného trendu sa to bude len zhoršovať a čierne skládky odpadu budú stále v našom meste reálne existovať.

Trnava pre každého, neefektívne odpadové hospodárstvo, vysoké poplatky

Treba si uvedomiť, že skládkovanie sa postupne stáva najdrahším spôsobom nakladania s odpadom. Napriek tomu prebieha schvaľovací proces „Rozšírenie skládky komunálneho odpadu Trnava – Zavarská cesta: zvýšenie kapacity existujúcej skládky o 220 000 m3. To je však riešenie iba na krátky čas odďaľujúce problémy, ktoré v súvislosti so skládkovaním komunálneho odpadu treba v Trnave akútne riešiť.

Ako systémové sa javí budovanie zariadení na energetické zhodnotenie odpadov. Tie v súčasnosti patria k najmodernejšiemu, najefektívnejšiemu, ale aj najekologickejšiemu spôsobu nakladania s odpadmi.

V systéme odpadového hospodárstva je dôležitý každý jeho článok a nastavenie podmienok ich fungovania. V rámci tohto systému musí byť zabezpečené aj zníženie anonymity pôvodcu odpadov a s tým spojená ekonomická motivácia, ktorá prinesie väčšiu spravodlivosť do systému. Ak má byť systém odpadového hospodárstva dôveryhodný, mesto musí transparentne informovať o tom, čo sa s odpadom deje. To je prísľub nášho združenia, že v prípade úspechu v komunálnych voľbách zabezpečíme v tejto oblasti na webe mesta dostatočnú informovanosť.
TPK, člen Ján Jobb
Ing. Ján Jobb