Home » Blog » Jedinečnosť erbovej symboliky mestského znaku

Jedinečnosť erbovej symboliky mestského znaku

Mestský erb je pýchou každého mesta, na dôvažok slobodného kráľovského akým bola aj Trnava. Jedinečnosť symboliky trnavského erbu, ojedinelú svojim výskytom v stredoeurópskom meradle, si od pradávna uvedomovali aj naši predkovia.

V roku 1564 erb Trnavy uviedol do literatúry veľký humanistický mysliteľ a literát Ján Sambucus dielom Emblemata vydaného v Antverpách. V básni Tirnauie patrie meae arma (Erb mojej rodnej Trnavy) okrem chválospevu na svoje rodné mesto s výsadami a hradbami opisuje erb ako koleso, ktoré z dvoch strán chránia nebeskí poslovia a nad jeho bezpečnosťou bdie hlava Ježiša Krista. Zachovaný drevorez zachytáva skupinu jazdcov pred okrúhlou baštou so šesťšpicovým kolesom a nad ním držia anjeli Veronikinu šatku s tvárou Krista. V rôznych obmenách symboliku kolesa a Kristovej hlavy používalo mesto na označenie svojho hnuteľného a nehnuteľného majetku. V podobe šesťšpicového alebo osemšpicového kolesa – malý znak, stredný znak s kolesom a hlavou Krista a veľký znak bol doplnený kolopisom, alfou a omegou, polmesiacom a slnkom, a tiež variáciou písmen vo výsekoch okružia.
TPK - noviny - apríl 2022 - mestský erb

Drevorez – Ján Sambucus, Emblemata, Antverpy 1564, s. 167 – 168. Hic rota pro insigni, caelestis vtrinque tuetur. Nuncius, et Christo praeside tuta manet, internetový zdroj

Pôvod zobrazenia erbu bol položený v obraze mestského pečatidla, ktorého odtlačky sú známe z listín trnavského magistrátu z rokov 1347 a 1348 (zachované sú v archíve Ostrihomskej kapituly). Má podobu šesťšpicového kolesa s priemerom 62 mm, uprostred ktorého je v osi tvár Krista s krížovým nimbom. Okolo krížového nimbu obieha kolopis s krížikom na začiatku nápisu: +ET.DEUS.IN ROTA. Medzi špicami sú v horných dvoch výsekoch písmená alfa a omega a nad nimi ligatúry (znamienka krátenia). V stredných výsekoch je heraldicky vpravo polmesiac a vľavo šesťcípa hviezda. Okolo kolesa obieha vonkajší kolopis: + S(IGILL)VM. CIVIVM. DE. ZUMBOTHEL. CVM. ROTA FORTVNE. Preklad nápisu znie: PEČAŤ (ZNAK) MEŠŤANOV SOBOTY S KOLESOM ŠŤASTENY. A  BOHOM V KOLESE.
Sfragistický výklad ikonografie znaku dokázal, že vo svojej základnej forme nadviazal na starší znak, pochádzajúci z obdobia vzniku mesta, čiže z prvej polovice 13. storočia. Vývoj symboliky pečate prebiehal v širšej väzbe na dobové reálie. Ikonograficky predstihuje nástup mestskej heraldiky v Uhorsku, ktorá uprednostňovala v svojom výraze atribúty patrónov farnosti alebo vlastnícke vzťahy. Naopak pri tvorbe trnavského znaku sa vystriedali tri kultúry: rímska (rota Fortuna – pohanská symbolika kolesa Šťasteny), byzantská (alfa a omega s váhami, Pantokrat – vládca vesmíru) a vrcholná gotika (..et Deus in rota – Boh v kolese).
TPK - noviny - apríl 2022 - mestský erb

Kópia najstaršej pečate mesta podľa kresby K. von Sava z roku 1850, nezbierkový fond ZsM v Trnave

V kresťanskej teologickej interpretácii výkladu obsahu pečate prevláda názor, že znak mesta bol vyhotovený na zákazku a bol dielom mimoriadne vzdelaného teológa alebo literáta, ktorý bol astronomicky vzdelaný. Do vonkajšieho obvodu kolopisu umiestnil 33 písmen (vek Ježiša Krista) a vo vnútornom 12 (počet apoštolov). V tom čase ním mohol byť buď príslušník johanistického rádu, prítomnosť ktorého v Trnave predpokladá viacero historikov alebo mních františkánskeho kláštora – šíriteľa oslavy svetla ako zosobnenie Boha. Podľa profesora Vladimíra Rábika z Trnavskej univerzity františkáni dôverne poznali gotický štýl architektúry s mohutnými oknami a rozetami, ktoré vpúšťali svetlo Stvoriteľovej energie do chrámov. Práve v rozetových oknách gotických chrámov videl korene pôvodu náplne trnavského znaku – všetko ovládajúceho Krista. Kristus ako jedna z troch božských osôb stojí v centre vesmíru, pevný a nemenný. Grécke písmená Alfa a Omega, slnko a mesiac vo výsekoch kolesa parafrázujú Zjavenie sv. Jána (Zjv 22, 13), Ja som Alfa a Omega, Prvý a Posledný, Počiatok a Koniec. Dopĺňajú kristocentrickú symboliku, podľa ktorej je Boh chápaný ako bod, pevná os kolesa. Umiestnenie Kristovej hlavy, ako i dvoch nebeských telies a písmen Alfa a Omega, jasne vybočuje od zobrazení kolesa pohanskej Šťasteny. Osud a chod sveta v kresťanskom ponímaní neriadila pohanská Šťastena, ale Kristus v rámci spasiteľského plánu. Koleso nebolo roztáčané samotnou Šťastenou, no Božou rukou.
TPK - noviny - apríl 2022 - mestský erb

Erb na mestskej veži, autorka fotografie L. Duchoňová

Presný odtlačok pečate prvýkrát publikoval s drobnými nepresnosťami rakúsky sfragistik Karl van Sava vo Viedni v roku 1855 (II. Oesterreichische Geschichtsquellen, Notizenblat V.). Zaradil sa k mnohým významným historikom, ktorí sa pokúsili objasniť význam symbolov vychádzajúcich z pečiatok zachovaných v Ostrihomskom archíve. V priebehu 20. storočia sa nastupujúca generácia historikov pokúsila o interpretáciu obrazu strieborného typária uloženého v Štátnom archíve v Trnave. Jeho vznik zaradil profesor Jozef Šimončič do polovice 19. storočia. Vyvrátil tak jednu z najodvážnejších teórií výskumu doktora Petra Horvátha, podľa ktorého písmená rt v dolných výsekoch okružia boli zakódovaným kozmogramom Trnavy.  Zaujímavou sa tiež javí štúdia Doc. Jany Šulcovej, podľa ktorej hľadá pôvod pečatidla ešte v predmestskom formovaní stredovekého mesta, pričom sa snaží dokázať, že bolo adresované iba obyvateľom osady Sobota – Zumbothel (latinské civium, označuje obyvateľov) na východnom brehu potoka Trnávky. Spolu s osadou Tirna podliehala centrálnemu hradisku v Majcichove, ktoré bolo v držbe slovanského veľmožského rodu Hunt-Poznanovcov. Osada Sobota sa javila významovo dôležitejšou, pretože ležala priamo na Českej ceste, po ktorej prechádzali obchodníci s koňmi, dobytkom, obilím a neskôr s vínom. Jej nadlokálny trhový význam podčiarkovala skutočnosť, že sobotskí kupci zvykli svoj tovar značiť stabilnými značkami (pečaťami, plombami), ktorými chránili tovar pred poškodením a zároveň značenie tovaru malo svoj význam v tranzitnom obchode pri platení mýta, cla alebo trhových poplatkov. Najpoužívanejším znakom bol jednoduchý kríž v kruhu s neskoršou zložitejšou alternatívou christogramu – Kristovej tváre – symboliky rytierskeho rádu johanitov. Analógiu polmesiaca a šesťcípej hviezdy vidí v erbe Hunt-Poznanovcov. Doc. Šulcová predpokladá, že identifikačné značenie sobotských obchodníkov sa zachovalo aj v kresťanskej terminológii.
TPK - noviny - apríl 2022 - mestský erb

Erb na mestskej veži, autorka fotografie L. Duchoňová

Napriek rôznym interpretáciám výkladu erbovej symboliky sa trnavská pečať z 13. storočia so znakom do kolesa vloženej hlavy Ježiša Krista stala podkladom erbu mesta Trnavy. V priebehu 15. storočia bol do kolesa šťasteny vložený v podobe Kristovho monogramu. Heraldická komisia Ministerstva kultúry SR na žiadosť mesta Trnavy v roku 1999 vydala erbovú listinu litterae armales, na základe ktorej erb mesto používalo do dnešných dní.

Použitá literatúra:

ŠIMONČIČ, Jozef. 2010. Symboly mesta Trnava. In Dejiny Trnavy, zväzok prvý. Trnava : Mesto Trnava, 2010. ISBN 978-80-970498-5-0. s. 19–26.

ŠIMONČIČ, Jozef. 1998. O najstaršom trnavskom mestskom znaku. In Mojej Trnave. K dejinám Trnavy a okolia. Trnava : B-print, 1998. ISBN 80-967935-1-9, s. 23.

NEUMANN, Martin. 2017. Symbolika trnavského mestského znaku. In Novinky z radnice. Trnava : Mesto Trnava, 2017. Roč. XXVIII, č. 6 (júl 2017). ISSN 1339-8989, s. 21-24.

ŠULCOVÁ, Jana. 2002. Počiatky trnavskej pečate – k možnostiam interpretácie. In Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja 3. Trnava : Pamiatkový ústav, Regionálne stredisko v Trnave. S. 25-34.

Lucia Duchoňová
Lucia Duchoňová