Home » Blog » Šport, kultúra a veda – nový koncept výchovy detí

Šport, kultúra a veda – nový koncept výchovy detí

Športové kluby v Trnave (2)

Každá doba prináša nové výzvy a špecifiká. Tá dnešná je poznačená prebiehajúcimi konfliktami a neustálym zvyšovaním životných nákladov. Aj z týchto dôvodov musíme uvažovať nie jeden, ale desať krokov dopredu. Aby sme boli efektívni, musíme veľmi dobre investovať zarobené a zverené peniaze. Aj preto sa chceme v Trnave pre každého zamerať na lepšie využite finančných prostriedkov mesta ako je tomu teraz.

Oblasť, ktorá má v Trnave veľký potenciál, je vzdelanie, veda, kultúra a šport. Je veľmi ťažké meniť zažité koncepty a popritom prechádzať do nových efektívnejších systémov. Budovanie návykov trvá dva- až trikrát dlhšie v neskoršom veku, ako keď sa deti učia správne návyky už od začiatku. Je dôležité nastaviť metodiku správne a držať sa jej.

Mesto má v súčasnosti jedinečnú príležitosť prepojiť výchovno-vzdelávací proces medzi základnými školami, športovými klubmi, umeleckými združeniami a vedeckými organizáciami.

Budovanie návykov trvá dva- až trikrát dlhšie v neskoršom veku, ako keď sa deti učia správne návyky už od začiatku.

Model športového vzdelávania by mal podľa našich predstáv vyzerať nasledovne:

Prvá časť by sa zamerala na základné školy.

  • Výber pohybovo nadaných detí do 6 rokov v meste (cca 100 detí)
  • Vytvorenie prvého stupňa ZŠ zameraného na rozvoj všestrannej pohybovej činnosti (atletika, gymnastika, plávanie, korčuľovanie, loptové hry)
  • Deti by boli vedené učiteľmi s adekvátnym vzdelaním, pričom popoludní by pracovali ako tréneri vo svojich kluboch.
  • Druhý stupeň by bol zameraný na jednotlivé špecializácie športu ako futbalová, hokejová, basketbalovo-hádzanárska trieda a individuálne športy ako atletika, plávanie, gymnastika a podobne.

Druhá časť by bola zameraná na stredné školy.

  • Športové triedy by sa nachádzali na vybraných stredných školách napr. športové gymnázium, priemyselná stredná škola alebo učňovka, aby boli zastúpené všetky druhy vzdelania.
  • Spoločná športová príprava zo všetkých škôl by prebiehala na rôznych športoviskách. Futbalisti na Slávii, basketbalisti v Hale na Hajdóczyho ul., hádzanári v Hale Družba, hokejisti na hokejovom štadióne a podobne. Po skončení športovej prípravy by sa žiaci vrátili späť do svojich škôl.

Tretia časť by bola zameraná na podporu športových klubov v meste, na ich vzájomnú spoluprácu, na to, aby si navzájom neblokovali reprezentáciu svojich členov.

Podobný model by mohol fungovať aj v ďalších pilieroch vzdelávania, v kultúre a vo vede. Spoločný systém výchovy a vzdelávania by tak pomohol vytvoriť jednotný výchovno-vzdelávací program, ktorý by bol aplikovateľný pre všetky školy v našom meste.

Čo sa týka športových klubov v Trnave, stále platí, že športová infraštruktúra, hlavne v halových športoch, je katastrofálna. Väčšina klubov má tréningy svojich jednotlivých družstiev porozhadzované po rôznych telocvičniach v meste a v okolitých obciach. Stáva sa, že cez víkend, keď majú tieto družstvá športové zápasy, je mestská športová hala obsadená kvôli podujatiu nešportového charakteru. Zrekonštruovaný areál Slávie okrem rekreačného športu slúži hlavne registrovaným ľahkým atlétom a futbalistom. Halovým športom na Slávii chýba nová moderná tréningová, prípadne zápasová telocvičňa spĺňajúca požiadavky tejto doby s moderným regeneračným zariadením.

TPK - Matej Strapák

Matej Strapák

bývalý brankár FC Spartak Trnava

Značky: