Doprava - MHD

Nová trasa MHD

V diskusiách so seniormi, s ľuďmi so zdravotným znevýhodnením, ale aj s mamičkami, ktoré svoje ratolesti ešte vozia v kočíku, a ďalšími skupinami obyvateľov sme neraz zachytili otázku, prečo MHD v Trnave obchádza centrum mesta. Naša pešia zóna bola prvá na Slovensku a my ju určite chceme zachovať. To však neznamená, že na komunikáciách v jej blízkosti nemôžu premávať linky MHD. Máme v pláne riešiť trasu autobusu od Rybníkovej ulice v smere na Kollárovú ulicu, s prejazdom cez Paulínsku ulicu, kde by bola situovaná jedna zo zastávok. Predbežne uvažujeme o dvoch až troch zastávkach vnútri Centrálnej mestskej zóny. Dnes máme technologicky vyspelé možnosti vozového parku, teda vhodné veľkosti a typy autobusov, ich pohon s dôrazom na ekológiu, kde sa ponúkajú hneď viaceré alternatívy palív ako elektrina, plyn, a azda aj vodík.

Existuje veľa dôvodov, prečo túto myšlienku rozpracovať do detailov. Ak sa technicky preukáže ako životaschopná, obyvatelia Trnavy sa konečne po rokoch autobusom znova dostanú bližšie k pošte, k úradom, kostolom, obchodom, službám, jednoducho „Emhádečkou do centra“. Tento proces by sa samozrejme udial v úzkej spolupráci so všetkými zainteresovanými úradmi a  organizáciami.

Prichádzame s návrhom úplne novej trasy, ktorá bude od rána až do neskorého večera, v rozumných pravidelných intervaloch kopírovať obvod centra po uliciach Rybníková, Hlboká, Kollárova a Hospodárska, so zastávkami čo najbližšie k centru. Nová trasa by opisovala tvar číslovky „8“. Jej súčasťou bude pravidelná obslužnosť hlavného dopravného uzla mesta, teda železničnej a autobusovej stanice.

trnava centrum

Nová platforma grafikonu MHD

Pravidelný interval MHD by vychádzal z platformy nazvanej „aktívny grafikon“, kde by s novou trasou boli zosúladené linky z jednotlivých obvodov. Kontaktnými dotyčnicami linky centra a  obvodových liniek by boli prestupné stanice na spomenutých štyroch uliciach – Rybníkovej, Hlbokej, Kollárovej a Hospodárskej.

Novej trase linky pre centrum a aktívnemu grafikonu by predchádzala analýza vhodnosti umiestnenia niektorých zo súčasných zastávok a dobudovanie zopár nových polohovo adresných zastávok.

Cieľom tohto úsilia má byť efektivita, ekonomika a ekológia MHD, prináležiaca krajskému mestu v 21. storočí.

Autom bajkom busom

Keď sa pozrieme na schematický tvar mesta Trnava a jej centra, pripomína atóm, v strede je jadro a po obvode obal, čiže mestské obvody. Centrum a obvody sa majú podľa zákonov prírody navzájom priťahovať a nie opačne. Práve v ich kooperácii a v dostatočnom využití priestorového potenciálu mesta vidíme potenciál lepšej kvality, plynulosti a vzájomnej prepojenosti jazdy autom, bicyklom, autobusom a k tomu všetkému pešieho pohybu.

Mesto napreduje, rastie, prichádzajú nové výzvy. Územný plán je do istej miery pripravený uchopiť tento rast a nové požiadavky; nemôže to však byť len papier, ale predovšetkým nástroj pre realitu.  

Trvava pre každého - Doprava

Máme plány, ako efektívnejšie využiť súčasné dopravné koridory, ako eliminovať dopravné zápchy, kde cestu či jazdný pruh pridať a kde naopak ubrať, ktoré križovatky alebo svetelná signalizácia potrebujú komplexné prehodnotenie. Kde dopravný uzol funguje a kde zas chýba, je namieste prehodnotenie niektorých polôh prechodov pre chodcov cez cesty, ako a kde spájať chodníky a cyklochodníky.

Treba si uvedomiť že všetky druhy dopravy sú rovnako potrebné a zaslúžia si rovnakú mieru pozornosti a investícií. Lokálne vyzdvihovanie niektorej z nich na úkor inej nie je v súlade s harmonickým rastom a komplikuje ich koexistenciu.