Bezpečnosť

Bezpečnosť v meste

Z rozhovorov s obyvateľmi nášho mesta sme neraz zaznamenali aj isté obavy o bezpečnosť v ich okolí. Tento pocit vyplýva z viacerých aspektov aspektov: je to bezpečnosť v uliciach, ďalej bezpečnosť pri hromadných podujatiach, a v neposlednom rade čoraz väčší výskyt asociálov, alebo ak chcete – neprispôsobivých občanov – v centre mesta.
Prehrať video

Riešenia máme pripravené, sú jednoduché, prospešné pre občanov mesta, aj návštevníkov mesta Trnava.

Úloha Mestkej polície

 • Mestská polícia, ktorej z legislatívy vyplývajú úlohy pri zabezpečení verejného poriadku na území mesta, sa v súčasnosti v Trnave venuje najmä kontrole platieb parkovného.
 • Logicky potom na iné činnosti nezvyšuje čas. Dnes už môžeme iba spomínať na obdobie, keď sa práve naša mestská polícia prezentovala modernou vybavenosťou a celkovými výsledkami vďaka podpore predchádzajúcich primátorov a vedeniam mesta.

Poctivá policajná práca

Do ulíc a centra mesta treba vrátiť pešiu pochôdzkovú činnosť, obnoviť kedysi fungujúcu spoluprácu a plnenie spoločných úloh s Policajným zborom na úrovni obvodného, okresného aj  krajského riaditeľstva a najmä obnoviť potrebnú kolegialitu a vzájomný rešpekt oboch zložiek.

Za nevyhnutný považujem návrat k poctivej policajnej práci.

Tieto porady boli prínosné pre bezpečnosť v meste, reagovali flexibilne na potreby obyvateľov mesta, dohadovala sa ďalšia stratégia a spolupráca

Bezpečnostné porady

Zároveň sa treba vrátiť k systému pravidelných bezpečnostných porád u primátora mesta v týždenných intervaloch za účasti vedenia MsP, PZ, Hasičského a záchranného zboru, kde sa navzájom informovalo o aktuálnej bezpečnostnej situácii v meste, o problémových lokalitách, o trestnej činnosti a problematických miestach v meste, o počte priestupkov.

Návrat k občanovi

Podľa finančných možností rozpočtu je nevyhnutné rozširovať na jednotlivé sídliská alebo mestské časti tzv. okrsky, samostatné pracoviská s trvalou prítomnosťou polície pre konkrétnu oblasť, tak ako to bolo plánované ešte počas pôsobenia bývalých vedení mesta. Je dôležité, aby mestská polícia bola bližšie k ľuďom, a nesústreďovala svoju pozornosť na riešenie dopravy a kontrolu bezhlavého a nekoncepčného spoplatnenia parkovania.

Je dôležité, aby mestská polícia bola bližšie k ľuďom.

Stabilizácia útvaru Mestkej polície

Najmä vo vzťahu k príslušníkom mestskej polície je nevyhnutné ich zastabilizovať, motivovať, prinavrátiť aj im dôveru vo vedenie mesta a vzájomný rešpekt kolegov. Vybudovanie technicky a odborne zdatného a fundovaného útvaru mestskej polície si občania Trnavy skutočne zaslúžia.

Neprispôsobiví občania

Čo sa týka problémov s bezdomovcami a neprispôsobivými občanmi, táto téma nie je a nesmie byť policajnou, ale odbornou.

Kľúčom a riešením problematiky bezdomovectva je len komplexný prístup, a to riešenie na všetkých jeho úrovniach, od sociálnej, zdravotnej i právnej a v prvom a poslednom rade sa do pomoci musí zapojiť tzv. bezdomovec sám.
Na úrovni štátnych orgánov treba nájsť odvahu a riešenie bez ohľadu na spoločenský status a riešiť tzv. priestupkovú imunitu, keď sú takíto ľudia vlastne nepostihnuteľní, čoho sú si plne vedomí a toto postavenie patrične zneužívajú, a zavedenie funkčného trestu povinnou prácou hlavne bez podmienky súhlasu dotknutej osoby.

Fakty a čísla TRNAVY od pána Kelešiho (2019 vs. 2021):

 • Celkové zaevidované priestupky:
  11 316 (2019 – kedy bol Keleši v pozícií) vs 8636 (-23,77%)
 • Oznámenia od občanov:
  2564 vs 1759 (-31,40%)

Fakty a čísla TRNAVY od pána Kelešiho (2019 vs. 2021):

 • Pokuty v blokovom konaní:
  8042 vs 7149 (-11,10%)
 • Pokuty v blokovom konaní v sumách:
  105 640 eur vs. 81 150 (-23,18%)